شعب و نمایندگی های تحت پوشش

 در حال حاضرشرکت پارس مسکن البرز در شهرستان زنجان (با تحت پوشش قراردادن کل استان زنجان ) قراردارد .لیکن دامنه فعالیت این شرکت جهت توسعه و تعریف پروژه های جدید در سطح استانهای زنجان ،قزوین و غرب استان تهران برقرار بوده است .