اسامی اعضای هیات مدیره

- شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جمال الدین اشتری
 
- شرکت سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام) به نمایندگی آقای نصرت اله محمد علیزاده
 
- شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا محمدی