تعداد و وضعیت سهامداران

سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام )

29،999،800

100

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی خاص)

50

-

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی خاص)

50

-

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)

50

-

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)

50

-

 

3000000

100